นาย กิตติพันธ์ วิเศษ

รหัส 58003263023

สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี